Общи условия на онлайн магазин acneout.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Фирмата си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ен Джей Глобал“ ООД с ЕИК 204823481с адрес на регистрация гр.София 1747, ул.„Въртопо“ №24, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на сайта за електронна търговия acneout.bg, наричан по-долу „САЙТЪТ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

 1. Наименование на Доставчика: „Ен Джей Глобал“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1747, ул. „Въртопо“ №24
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1747, ул. „Въртопо“ №24
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1747, ул. „Въртопо“ №24, info@acneout.bg, мобилен телефон 02 868 55 72
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204823481
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204823481

(2) Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40;

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.„Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Сайтът e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://acneout.bg/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Сайта продукти, включително следното:

 1. Да извършат регистрация на поръчка и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани в Сайта;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронни средства за разплащане и наложен платеж;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Сайта;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в Сайта чрез интерфейса на страницата на acneout.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Сайта в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в Сайта организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в Сайта договор за покупко-продажба на продуктите, на адрес https://acneout.bg/.Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в Сайта под формата на направена поръчка.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в Сайта се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в Сайта продукти.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на Сайта възнаграждение за доставените продукти, съгласно условията, определени в Сайта и в настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Сайта, към която може да бъдат добавени такси за доставка.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в Сайта се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на Сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе данни за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия: 1. като Гост – с име и имейл адрес за осъществяване на поръчка; и/или 2.за регистриране на Профил – с имейл адрес и парола.

(2) Данните за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) При попълване на данните си за покупка като Гост и/или за регистрация, чрез натискане съответно на бутоните “Купи” и/или „Регистрирай се“, Ползвателят също така трябва да декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация на профил, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на Доставчика в Сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика продукти.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на продуктите в Сайта по следната процедура: 1. Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта; 2.Влизане в системата за извършване на поръчки в Сайта чрез идентифициране с име и парола за регистрираните потребители или чрез въвеждане на необходимите данни за доставка като Гост; 3.Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в Сайта продукти и добавянето им към списък с продукти за покупка; 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката: адрес за доставка – личен или до офис на партньорска куриерска фирма; две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт. 5. Избор на способ и време за извършване на доставката, според Политиката за доставки и плащане на Сайта; 6.Избор на способ за плащане на цената; 7.Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. Договорът представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на продукти през Сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Сайта.

(1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Ползвателите се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща на уведомление, че Продукта от Поръчката е готов за изпращане.

(2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Ползвателите и Доставчика, се състои от настоящите Общи условия и други допълнителни договорки между тях.

(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на продуктите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с продукти за покупка.

(4) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти, за което може да получи съгласие от Потребителя чрез предоставения телефонен номер.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените продукти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставените продукти не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти.В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена продукт не засяга договорите за покупко-продажба на другите продукти, доставени на Потребителя.

(6) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е необходимо да посочва причина за отказа.

(7) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти и/или в случай на отстъпки или промоции, Доставчикът има право да определи максимално количество от продукта, което може да достави.Мострени продукти се изпращат при направена поръчка за пълноразмерни продукти и не се продават като самостоятелен/отделен продукт.

(8) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на продукти от Доставчика в рамките на 14 дни от момента на получаване на доставката до Ползвателя, като последният е длъжен да съхранява получените продукти съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им и да не нарушава по никакъв начин целостта на опаковката, до момента на връщането им по определен от Доставчика способ на адреса, от който е изпратена пратката по товарителница.

(9) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден. Намаленията и промоциите са възможни при определени условия при закупуването на конкретни продукти или комбинация от такива.Доставчикът не носи отговорност при невъзможност да се изпълнят условията, необходими за получаване на конкретна отстъпка или промоция, поради което Ползвателят не може да се възползва от тях.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и продуктите, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на продуктите или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика в Сайта са определени в профила на всеки продукт в Сайта.

(2) Цената на продуктите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всеки продукт в Сайта.

(3) Доставчикът има право да променя всяка информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на Договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя, посредством механизмите в Сайта.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Сайта преди сключването на Договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Сайта или чрез електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на продукти и тяхната доставка.

Чл. 16. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на продукта от Доставчика, като отправи писмено изявление до Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Сайта на Доставчика в Приложение № 1 към тези Общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 1. за доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 2.за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходи за доставка, ако са направени такива, но с изключение на разходите за връщане на продукта/ите, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Потребителя, че последният е върнал съответните продукти. Сумата ще бъде възстановена, без това да води до допълнителни разходи за Потребителя, освен дължимите към обслужващата банка такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Доставчикът на Сайта може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи продуктите или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Доставчикът изпълнява поръчките в срокове и на цени в съответствие със своята Политика за доставки, достъпна в Сайта.

(2) Доставчикът на Сайта може да организира доставката и предаването на продуктите на Ползвателя от куриерска партньорска компания в определения при сключването на договора срок.

(3) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(4) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане и ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението ѝ, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика по допълнително определена от Ползвателя банкова сметка, с изключение на присъщите за банката такси, ако има такива.

Чл. 18. (1) Доставчикът не прилага политика за замяна на продукти.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и в случай че е избран метод на плащане наложен платеж, стойността на липсващите продукти ще бъде извадена от крайната цена на поръчката.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и в случай че поръчките са заплатени онлайн при заявяването им, Доставчикът предлага на Ползвателя една от следните две възможности: да му предостави промо код за отстъпка за стойността на липсващите продукти или да му възстанови съответната сума по посочена от него банкова сметка. При липса на изрично изявление от Ползвателя за избраната от него възможност и непосочване на банкова сметка, Доставчикът предоставя промо код, който Ползвателят може да използва при следваща поръчка в рамките на 30 календарни дни.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Регламент на ЕС 1223/2009 г. за козметични продукти, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 г. oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл.6, aл.1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл.6, ал.1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

(2) Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 г. oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в Сайта ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на осъществяване на поръчка и/или регистрация на профил.

(4) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на Сайта има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна от адрес: https://acneout.bg/ > Вход > Забравих си паролата.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на Сайта, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът на Сайта и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи: 1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или 2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат публикувани на Сайта в раздел Общи условия. Ползвателят се съгласява, че публикуваните по този ред промени в Общите условия не е необходимо да бъдат адресирани до конкретния Ползвател, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://acneout.bg/obshti-usloviya/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика на Сайта се прекратяват в следните случаи: 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 2.по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 3.при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 4.при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 5.в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя на Сайта на Доставчика.В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 25. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение с настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в Сайта при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Сайта и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което сайтът не е бил достъпен поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите на Сайта.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл. 30. Всички изображения, поместени на Сайта, имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания продукт, а не да го представят точно.Възможно е някои от изображенията на продуктите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния продукт.Доставчикът не носи отговорност за такива несъответствия.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в Сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези Общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 32. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 35. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 29.11.2019 г.
Общите условия са последно изменени на 10.02.2021.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До “Ен Джей Глобал“ ООД, с адрес гр. София 1747, ул. „Въртопо“ №24,:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата


* Ненужното се зачертава